Sklep Alkohole Domowe
Tani sprzęt i akcesoria!Tani sprzęt i akcesoria!

Zapraszamy na tanie, miłe i wygodne zakupy do sklepu Alkohole Domowe!

www.alkohole-domowe.pl

Na tych stronkach znajdziesz słowo kluczowe: Fermentacja

Nastaw z buraków (melasy)

Nastaw ten mo?na przygotowa? wed?ug kilku przepisów:1 - Buraki dok?adnie oczy?ci?, poszatkowa?, zala? letni? wod?, pozostawi? na dob?. Po tym czasie zala? sok i ponownie zal? buraki wod?. Aby wyci?gn?? ca?y sok nale?y post?pi? tak trzy razy. Soki zla? razem i doda? dro?d?y, po przefermentowaniu oddestylowa?. Ze 100 kg buraków mo?na uzyska? do 12 litrów 100% spirytusu. 2 - Buraki dok?adnie oczy?ci?, pokroi? i zatrze? tak aby uzyska? ok 10 litrów soku. Sok z miazg? zagotowa? i odcedzi?. Doda? 75g dro?d?y rozpuszczonych w szklance letniej wody. Fermentowa? ok tygodnia w tem 25oC. Po tym czasie oddestylowa?. 3 - Zacier z Melasy - Buraki dok?adnie oczy?ci?, pokroi? na ...

S?ownik Piwny

ADH - enzym trze?wo?ci (alkoholdehydrogeneza). Pomaga w?trobie, bowiem przy?piesza rozk?adanie alkoholi. BIROFILIA - jest to kolekcjonowanie piwnych akcesorii: etykiet, kapsli, podstawek, szklanek, kufli, serwetek, butelek oraz innych gad?etów. BROWAR - zak?ad przetwórczy zajmuj?cy si? produkcj? piwa. BRZECZKA - wyci?g wodny ze s?odu (po procesie filtracji zacieru) i chmielu zawieraj?cy sk?adniki aromatyczne oraz ekstrakt. BUKIET - kombinacja wra?e? smakowych i zapachowych. DIACETYL - zwi?zek chemiczny diketon, o nazwie systematycznej butandion i wzorze suma...

Podstawowe informacje o dro?d?ach

W dro?d?owniach, gorzelniach rolniczych i przemys?owych stosowane s? dro?d?e ró?nych ras zale?nie do warunków technologicznych i fizykochemicznych. Najcz??ciej stosowane s? specjalne rasy dro?d?y Saccharomyces cerevisiae. Dobre wyniki daje skrzy?owanie dro?d?y Saccharomyces cerevisiae i Saccharomyces carlsbergensis. Otrzymana hybryda dzi?ki zawarto?ci enzymu α- galaktozydazy wyst?puj?cego w dro?d?ach piwnych Saccharomyces carlsbergensis ca?kowicie odfermentowuj? rafinoz?, a ponadto zachowuj? zdolno?? od rozmna?ania si? i fermentacji Saccharomyces cerevisiae przy wysokich st??eniach cukru i soli mineralnych. Gorzelnie rolnicze stosuj? dro?d?e szybko fermentuj?ce cukry. S? one niewra?liwe na st??enie alko...

Dro?d?e Spiritferm T3

Co to s? Dro?d?e Spiritferm T3? S? to dro?d?e gorzelnicze z dodatkiem po?ywki i mikroelementów niezb?dnych do prawid?owego przebiegu procesu fermentacji. Instrukcja: 5kg cukru w 1 dzie? daje 13%, 6kg cukru w 2 dni daje 15%, 7kg cukru w 3 dni daje 17%. Instrukcja: Rozpu?ci? wybran? ilo?? cukru w ciep?ej wodzie, przela? do fermentatora i dope?ni? ciep?? wod? do obj?to?ci 25 litrów. Do nastawu o temp. 20-30*C wsypa? ca?? zawarto?? torebki dro?d?y i dobrze wymiesza?. Optymalna temperatura fermentacji 22-27*C.Sk?ad: dro?d?e, po?ywka, witaminy i mikroelementy. Masa netto 125g.Fermentacja...

Narz?dzia i osprz?t winiarski

Butla lub fermentor Je?li chodzi o wi?kszo?? sprz?tu, to nie zmienia si? on tak bardzo w zale?no?ci od tego co b?dziemy produkowa?. Zawsze b?dzie potrzebne jakie? du?e naczynie (fermentor), w którym nasz wywar, wino, nastaw b?dzie przemienia? si? w alkohol. Najlepiej gdyby by?a to butla do robienia wina lub balon ale tak czy inaczej chodzi o...

Fermentacja Wina

Nastaw, czyli doprawiony moszcz, wlewa si? do balonu w takiej ilo?ci, aby nape?ni? 3/4 naczynia. Po wlaniu matki dro?d?owej oraz wymieszaniu zawarto?ci nale?y wytrze? brzegi naczynia, dopasowa? korek z wmontowan? w nim rurk?. Zala? stearyn? lub woskiem miejsce styku korka z balonem i rurki z korkiem. Korek musi by? uprzednio dok?adnie umyty i zdezynfekowany. Zwyk?y korek nale?y moczy? przez kilka godzin w roztworze sody jadalnej (1 ?y?eczka sody na szklank? przegotowanej wody), a gumowy wygotowa?. Rurk? fermentacyjn? nale?y nape?ni? gliceryn? lub przegotowan? wod? z dodatkiem spirytusu. Do prawid?owego przebiegu fermentacji najw?a?ciwsza jest temperatura od 18 do 22°C. Po 2-3 dniach nast?puje fe...

Wino z borówek (Czarnych Jagód)

Dojrza?e jagody po umyciu i osaczeniu mia?d?ymy, staraj?c si? nie rozgniata? pestek. Przed mia?d?eniem mo?emy jagody podgrza?, a otrzymamy wi?cej soku. Na litr moszczu dodajemy litr lub nieco wi?cej wody i 20 dag cukru. Dodajemy matk? dro?d?ow? (dobrze rozmno?on? - do 1 litra). Najlepszymi dro?d?ami s? Bordeaux i Burgund. Do 20 l moszczu dodajemy 8 g po?ywki i 8 g kwasu cytrynowego. Mo?na tak?e 10 kg jagód zagotowa? w 6 l wody, przecedzi? i wycisn?? sok z miazgi. Doda? 8 g po?ywki, 10 g kwasu cytrynowego, 4 kg cukru i matk? dro?d?ow? (Bordeaux). Po sko?czonej burzliwej fermentacji poruszamy butl?, aby wzburzy? osad lub mieszamy moszcz drewnian? ?y?k?. W razie zbyt wczesnego ustania fermentacji dopro...

Wino z czere?ni

Wino jednoowocowe z czere?ni ma do?? przeci?tn? jako??. Trzeba je dokwasi?, dodaj?c 1-2 g kwasu cytrynowego oraz po?ywk? dla dro?d?y w ilo?ci 0,4 g na litr nastawu. Na wino najlepiej nadaj? si? dzikie odmiany czere?ni. Po wymyciu, osaczeniu i wydrylowaniu mia?d?ymy je. Nie nale?y mia?d?y? czere?ni z pestkami, gdy? wówczas wino mo?e mie? zbyt du?o goryczy. Wino z czere?ni sto?owe o mocy 12% moszcz z czere?ni - 10,0 l cukier - 3000 g, czyli 1,87 l kwas cytrynowy - 25-35 g woda - 8,13 l Razem doprawiony nastaw 20 l Wino z czere?ni sto?owe o mocy 13% moszcz z czere?ni - 10,0 l cukier - 3300 g, czyli 2,06 kwas cytry...

Wino z g?ogu

Wina z g?ogu smakiem nie ust?puj? winom gronowym. Najlepiej nadaj? si? owoce zebrane po pierwszym przymrozku. Mo?na tak?e sporz?dzi? wina (ciemne) z g?ogu suszonego. Korzystne jest usuni?cie resztek kwiatostanów i pestek. Podajemy dwa sposoby sporz?dzania wina z g?ogu: jeden bez u?ycia wrz?tku i drugi przy u?yciu gor?cej wody. Pierwsza metoda zapewnia nam wino o du?ej zawarto?ci witamin. 1. 5 kg wymytych i osuszonych owoców gnieciemy wa?kiem na stolnicy lub mia?d?ymy w kamiennym naczyniu. Nast?pnie owoce wsypujemy do balona, zalewamy 10 l przegotowanej i ostudzonej wody, dodajemy 1 kg cukru, 8 g po?ywki i matk? dro?d?ow?. Balon zamykamy szczelnie korkiem z ...

Gruszniak

Z gruszek wyrabia si? równie? s?abe wino gruszkowe z moszczu naturalnego, tj. niedoprawionego. Szczepienie dro?d?ami winiarskimi jest po??dane, ale niekonieczne, poniewa? dro?d?e dzikie potrafi? wszystek znajduj?cy si? w moszczu cukier przerobi? na alkohol. M?ody gruszniak nale?y ?ci?ga? znad osadu, po przej?ciu fermentacji burzliwej, unikaj?c przy tym nadmiernego kontaktu z powietrzem i zaka?enia, które przy tak s?abym winie szybko prowadzi do skwa?nienia. Okres fermentacji w temperaturze oko?o 20°C trwa 2-3 tygodnie. W wy?szej temperaturze fermentacja przebiega szybciej. Ju? po kilku dniach mija fermentacja burzliwa. Niewielka ilo?? alkoholu w gruszniaku nie wystarcza do jego utrwalenia i dla...

Wino z gruszek

Zdrowe, wymyte i osaczone owoce mia?d?ymy lub rozdrabniamy, zalewamy wrz?c? wod?, a po ostudzeniu dodajemy matk? dro?d?ow?. Po 24 godzinach odcedzamy lub wyciskamy przez woreczek. Pozosta?o?? z woreczka ponownie rozgniatamy, zalewamy wrz?c? wod? i wlewamy do poprzednio wyci?ni?tego mi??szu. Mo?emy jednak nie zalewa? owoców wrz?c? wod?. W tym przypadku rozdrobnione lub przetarte na tarce albo przepuszczone przez maszynk? do mi?sa owoce wsypujemy do balonu, zalewamy wod?, dodajemy cukier (od 20 do 30 dag na 1 l moszczu), matk? dro?d?ow? i po?ywk? oraz kwasek cytrynowy (4 g na litr moszczu). Balon zamykamy korkiem z rurk? fermentacyjn?, a po kilku dniach nastaw odcedzamy i fermentujemy. Wino z samych ...

Wino z gruszek i ?urawin

Sk?adniki: 10 kg gruszek, 2,5 l wody (+3/4 szklanki wody do ?urawiny), 1,25 kg cukru, 1,5 kg ?urawin, dro?d?e winne. Dojrza?e, umyte i osaczone gruszki cienko obra?, pokraja? na cz??ci, usun?? pestki i gniazda nasienne, odcisn?? lub odwirowa? moszcz. Z umytych ?urawin tak?e odcisn?? moszcz. Tak przygotowane moszcze zmiesza? z wod? i nastawi?. Mo?emy tak?e umyte, osaczone i drobno pokrajane oczy?ci? z pestek (gruszki mo?na równie? utrze? na tarce), wsypa? do balonu, zala? letni? wod? wymieszan? z cukrem, doda? matk? dro?d?ow? zamkn?? korkiem z rurk? fermentacyjn? i odstawi? do pomieszczenia o temperaturze oko?o 20°C. Po 5-6 dniach odci?gn?? moszcz. W tym czasie przygotowa? moszcz z ?urawin. W tym celu umyte ...

Wino z jab?ek

Sk?adniki: 10 kg kwa?nych jab?ek (s?odkie trzeba ??czy? z kwa?nymi) 1,5-1,8 kg cukru, 3 l wody, dro?d?e. Ze zdrowych, umytych, pokrojonych na cz??ci jab?ek usun?? pestki i gniazda nasienne. Odcisn?? moszcz w maszynce alfa lub w sokowirówce. Mo?na tak?e jab?ka przepu?ci? przez maszynk? do mi?sa. W tym przypadku miazg? zebra? w du?ej, emaliowanej (nie poobijanej) misce lub wiadrze, lekko pos?odzi? i odstawi? pod przykryciem na kilka godzin, nast?pnie wycisn?? moszcz, np. przez wyprany i wyprasowany gor?cym ?elazkiem woreczek flanelowy. Moszcz wla? do butli lub balonu, mierz?c jego obj?to?? i doda? nieco wi?cej ni? po?ow? cukru, którego ilo?? ustalamy w stosunku do obj?to?ci moszczu (25...

Wino z je?yn

Je?yny zawieraj? zazwyczaj wi?cej kwasów i goryczki, wskutek czego wina z tego surowca s? mniej szlachetne ni? z czarnych jagód. Z je?yn przyrz?dza si? wina deserowe, natomiast pó?s?odkie sporz?dza si?, mieszaj?c moszcze je?ynowe z jagodowymi. Na wino przeznacza si? owoce ca?kowicie dojrza?e, bez szypu?ek. Na je?ynach bytuje du?o dro?d?y dzikich, które nie zawsze prowadz? w?a?ciw? fermentacj?. Je?li nastaw ma by? szczepiony czystymi kulturami dro?d?y winiarskich, wyci?ni?ty moszcz nale?y podda? pasteryzacji, czyli podgrzaniu do temperatury 85°C. Nast?pnie trzeba go sch?odzi? i dopiero zaszczepi? matk? dro?d?ow?. Na 10 l moszczu dodaje si? 3 g fosforanu amonu. Do...

Wino z malin

Sok z malin jest bardzo ceniony w gospodarstwie domowym, dlatego tylko sporadycznie sporz?dza si? z niego wino. Warto jednak zauwa?y?, ?e z malin, zw?aszcza le?nych, uzyskuje si? znakomite wina deserowe, czyli o mocy powy?ej 15%. Z malin oddzielamy szypu?ki, owoce mia?d?ymy i miazg? pozostawiamy na 1-3 dni (w temp. oko?o 15°C.). Nast?pnie wyciskamy moszcz i przygotowujemy nastaw. Dodajemy po?ywk? 3-4 g fosforanu amonowego na 10 l nastawu. Moszcz malinowy fermentuje szybko i gwa?townie, tak ?e mo?na z niego ?atwo uzyska? wino nawet bardzo mocne. Przy fermentacji moszczu malinowego ?atwo o zaka?enie "octówk?" lub dro?d?ami ko?uchuj?cymi. Aby zabezpieczy? nastaw przed zaka?e...

Wino z porzeczek bia?ych lub czerwonych

Bia?e i czerwone porzeczki s? najlepszym surowcem do wyrobu win, gdy? ?atwo oddaj? sok, moszcz dobrze fermentuje, a wino szybko i samoczynnie si? klaruje. Mo?na z nich sporz?dza? wina wszelkich typów, a wi?c wytrawne, pó?s?odkie i s?odkie, lekkie i mocne, jednoowocowe i mieszane.B??dem pope?nianym przy wyrobie win z porzeczek jest zbytnie rozcie?czenie moszczów. Co prawda s? one kwa?ne, ale dodatek wody nie mo?e by? zbyt du?y, gdy? wywo?uje sk?onno?? do chorób oraz zbyt wielkie obni?enie si? ekstraktu w winie. Dodatek roztworu cukrowego nie mo?e przekracza? 2 l na litr moszczu. Przygotowanie nastawu polega zwykle na dodaniu do moszczu roztworu cukrowego. Mo?na jednak, szczególnie prz...

Wino z czarnych porzeczek

Czarne porzeczki s? ma?o przydatne na wina jednoowocowe ma?o s?odkie, natomiast s? bardzo dobrym surowcem na ci??kie wina deserowe, o d?u?szym okresie le?akowania (2-3 lata). Podczas le?akowania wino z tych owoców klaruje si?, zatraca swój charakterystyczny aromat i uzyskuje wspania?y bukiet przypominaj?cy gronowe wina deserowe. Wino z czarnych porzeczek doskonale nadaje si? "dopoprawiania" win z innych owoców. Ju? dodatek 0,5-1 l odle?a?ego wina z czarnych porzeczek do 20-litrowego balonu znacznie poprawia jako?? win deserowych. Musimy jednak pami?ta?, ?e czarne porzeczki trudno oddaj? sok. Z tego powodu zalewamy je wod? na 24 godziny i dopiero wyciskamy. Mo?na tak?e przeprowadza? fermentacj? w miazdze (pisali...

Wino z rodzynek

Rodzynki s? drogim surowcem i nie ka?dego sta? na sporz?dzenie z nich wina. Podajemy wi?c trzy przepisy o ró?nym udziale rodzynków w nastawie. Wyp?ukane, osaczone i w miar? mo?liwo?ci rozdrobnione rodzynki zalewa si? 6-8 l wody, w której uprzednio rozpuszczono 1 kg cukru, 15 g kwasu cytrynowego i 3 g fosforanu amonowego (po?ywki dla dro?d?y). Po doprowadzeniu nastawu do temperatury 22-25°C dodaje si? matk? dro?d?ow? (Tokay lub Madera) i poddaje fermentacji. Po 4-5 dniach dodajemy brakuj?c? do 10 l wod? z rozpuszczon? w niej reszt? cukru i dodatkowo 1 g po?ywki. M?ode zlane wino trzeba dofermentowa? (w balonie zamkni?tym szczelnie korkiem z rurk? fermentacyjn?). W pierwszym roku dojrzewania wino ?ci?gamy dw...

Wino z dzikiej ró?y

Na wino najlepsze s? owoce dojrza?e, j?drne i nie zepsute. Mo?na je zbiera? po pierwszym przymrozku. Ka?dy owoc nale?y przeci?? i usun?? nasiona oraz w?oski, które mog? spowodowa? niezbyt przyjemny posmak goryczy. Przyjmuje si?, ?e z 5 kg owoców mo?na otrzyma? 10 l nastawu. Wino z owoców dzikiej ró?y mo?na sporz?dza? wed?ug trzech metod. 1. Sk?adniki: 5 kg owoców, 10 1+1,5 l wody, 3-4 kg cukru, 8 g po?ywki, dro?d?e rasy Madera. Oczyszczone, wymyte i osaczone owoce zmia?d?y? wyparzonym t?uczkiem w drewnianej donicy. Wsypa? je do butli i zala? 9 l przegotowanej wody. Doda? 1 kg cukru rozpuszczonego w 1 l przegotowanej wody, po?ywk? oraz matk? dro?d?ow?. Balon powinien by? nape?...

Wino ze ?liwek

Wino ze ?liwek sporz?dza si? rzadko, gdy? trudno wyciska si? z nich moszcz. Natomiast m?ode wino ci??ko si? klaruje i bardzo powoli dojrzewa. Najcz??ciej sporz?dza si? z mirabelek ci??kie wino deserowe (o zawarto?ci powy?ej 15% alkoholu i cukru 12-15%). Pestki mo?emy usuwa? r?cznie lub je wygniata? na gor?co (w temperaturze 50-60°C). Miazg? poddajemy 2-, 3-dniowej fermentacji, a nast?pnie odciskamy moszcz i dalej post?pujemy wed?ug wcze?niej podanych przepisów. Naturalnie, do miazgi dodajemy pirosiarczyn sodu i siln? matk? dro?d?ow?, (Tokay lub Portwein) wraz z po?ywk?. Wino ze ?liwek o mocy 15% moszcz ze ?liwek - 10,0 l cukier - 2940 g, czyli 1,84 l woda - 3,1...

Wino z derenia

Z owoców derenia robimy s?odkie, ci??kie wina na dro?d?ach typu Portwein. 6 kg wymytych i osaczonych owoców rozgniatamy (nie mia?d??c pestek) i zalewamy 8 litrami wrz?cej wody. Po pewnym czasie przecedzamy i wyciskamy. Dodajemy 6 kg cukru i 6 g po?ywki....

Wino z ry?u

Przepis szybki i prosty na wino z ry?u na butl? 15 litrow?. Sk?adniki: ry? surowy - 1 kilogram cukier - 2,5 kilograma woda - 8 litrów rodzynki - 1 paczka dro?d?e winne lub piekarnicze - ok 7 dag Przygotowanie:Kilogram surowego nie przegotowanego ry?u nale?y wsypa? do balonu lub butli i zala? 8 litrami wody przegotowanej i ostudzonej z 2,5 kg cukru, dodaj?c 12 dag rodzynków lub wi?cej i 7 dag dro?d?y. Oprócz rodzynków lub zamiast nich mo?na doda? innych owoców. Ja ...

Wino "pyszny pi?ciopak"

Pi?ciopak czyli pi?? litrów taniego mocnego wina, które mo?e przygotowa? ka?dy w domu bez specjalistycznego sprz?tu. Potrzebne b?d? nast?puj?ce sk?adniki: Sk?adniki: pi?ciolitrowa plastikowa butla po wodzie mineralnej - 1 szt. cukier - 1 kg dro?d?e winne lub piekarnicze 1/10 kostki dro?d?y szklanka ry?u - 200 g woda - ok. 3 l s?oiczek zaprawionych wi?ni lub innych owoców - 300 ml Przygotowanie:Cukier i dro?d?e rozpuszczamy w letniej wodzie i wlewamy do butli, wsypujemy ry? i ...

Wino z soku brzozy (wino brzozowe)

Sk?adniki: 10 l soku z brzozy 2,5 kg cukru 20 g kwasku cytrynowego 3 g po?ywki dro?d?e (Sherry lub Tokay) Przygotowanie: Najpierw warto zebra? po??dan? ilo?? soku z brzozy, w tym celu udajemy si? do lasku, wybieramy zdrowe drzewo o ?rednicy minimum 20cm. Drzewo warto wybra? zdrowe, bez pop?kanej kory i guzowatych naro?li. Sok z brzozy ?ci?ga? warto od ok. po?owy marca (wszystko zale?y od temperatury), ?ci?ga si? do pojawienia p?czków li?ci, pó?niej sok jest ju? mniej smaczny a i leci go bardzo ma?o. Ok 1 metr od ziemi, wiercimy otwór fi 10mm na g??boko?ci 6-8cm lub 1/3 grubo?ci drzewa. Wciskamy ...

Ogólne przepisy na wytwarzanie nalewek domowch

W procesie wytwarzania nalewek domowych stosuj? si? dwie podstawowe metody które mog? by? wykorzystane przy produkcji ka?dej dowolnej nalewki. Pierwsza metoda oparta jest o fermentacj? soku, owoców i innych sk?adników u?ytych do wytworzenia napoju.  Druga polega na zalewaniu sk?adników (owoców) alkoholem (wódk?, spirytusem, bimbrem, destylatem) i pozostawieniu ich do nasi?kni?cia i zjednoczenia smaku. Metoda oparta o fermentacj? Umyte owoce wk?adamy do s?oja, nast?pnie zasypuje si? cukrem w stosunku wagowym 1:1. S?ój stawiam w ciep?em widne miejsce i raz na jaki? czas poruszamy nim, owoce puszcz? sok a cukier zacznie znika?. Trzymamy to tak d?ugo a? cukier zniknie ca?kowicie...

Podstawy domowego wyrobu alkoholu

PODSTAWY DOMOWEGO WYROBU ALKOHOLUSPRZ?T (konieczne minimum)Fermentator: beczka, g?sior (balon, dymion), pojemnik fermentacyjny lub cho?by pojemnik po wodzie mineralnej. Cukromierz.Korek z rurk? fermentacyjn? (zb?dny przy zestawach gorzelnianych)MATERIA?Y Woda. Cukier. Dro?d?e. Po?ywka i kwasek (zb?dne przy zestawach gorzelnianych) ?rodki klaruj?ce. G?óWNE ETAPY DOMOWEGO WYROBU CZYSTEGO ALKOHOLU.PLANOWANIE NASTAWU.Nie wa?ne co chcesz robi?, nie wa?ne z czego. Zawsze trzeba zaplanowa? i dok?adnie wiedzie?...

Podstawowe zasady wyrobu destylatów smakowych

Mówi?c destylaty smakowe mamy na my?li np: winiak, brandy, calvados, grappa itpSPRZ?T (konieczne minimum) Fermentator: beczka, g?sior (balon, dymion), pojemnik fermentacyjny lub cho?by pojemnik po wodzie mineralnej. Cukromierz. Zamkni?cie pojemnika z rurk? fermentacyjn?. Lejek. Rozdrabniacz do owoców twardych, tarka do jarzyn, mieszad?o do farb (mo?na je zaostrzy?). Sitko lub worek filtracyjny SUROWCE Woda. Cukier. Wszelkiego rodzaju owoce (czyste i zdrowe) nadaj?ce si? do przerobu. Dro?d?e winiarskie lub gorzelniane dedykowane do owocówek....

Nowo??: Dro?d?e Coobra Pure

W Coobra Pure u?ywany jest specjalny rodzaj dro?d?y, który daje wysok? zawarto?? alkoholu oraz zmniejsza ilo?? niepo??danych produktów fermentacji  (tzw.fuzli). Zawarto?? Coobra Pure: 100g netto - dro?d?e, po?ywka, witaminy m.in.vit.B) oraz mikroelementy.   Instrukcja u?ytkowania dro?d?y Coobra Pure: rozpu?ci? 6kg cukru w 21L wody. Do nastawu o temp. ok. 30oC doda? zawarto?? torebki i dobrze wymiesza? przez ok. 1min. Fermentowa? w temperaturze 20-30oC. Najlepsza temperatura fermentacji 25...

Dro?d?e T3

Bardzo dobre turbo dro?d?e do szybkiej fermentacji cukru w nastawie. Proste w u?yciu, daj? dobre efekty po destylacji.  Zalecane dawkowanie dro?d?y T3: w 3 dni przefermentuj? 6kg cukru -  do 15% alkoholuw 5 dni przefermentuj? 7kg cukru -  do 17% alkoholuInstrukcja: Rozpu?ci? wybran? ilo?? cukru w 25L wody. Do nastawu o temp. ok. 20-250C doda? zawarto?? torebki i ...

Nowo??: Spiritferm Aromatic Wine Complex

Potrzeba prostego i skutecznego zestawu do fermentacji moszczu? W naszej ofercie od dzi? - Uniwersalny zestaw do fermentacji 25-50L wina - Spiritferm Aromatic Wine Complex. Saszetka Spiritferm Aromatic Wine Complex zawiera dro?d?e winiarskie szczepu Saccharomyces cerevisiae, po?ywk? z witamin? B oraz enzym pektolityczny. Nie wymaga uwodnienia, zawarto?? saszetki dodajemy wprost do moszczu o obj?to?ci 25 - 50 litrów o temperaturze pocz?tkowej 25oC. Fermentacja rozpocznie si? po oko?o 24 godzinach. Tolerancja alkoholu 15-16%....

Co to jest Moszcz?

Moszcz (z ?ac. mustum, znaczy m?ody). Jest to ?wie?o wyci?ni?ty sok owocowy, lub warzywny, zawieraj?cy skórki, nasiona i ?ody?ki owoców. Tworz? one frakcj? sta?? moszczu, nazywa si? je wyt?oczynami lub miazg?, a stanowi ona od 7% do 23% ca?kowitej masy moszczu (w zale?no?ci od rodzaju owoców). Wysoka zawarto?? glukozy, zazwyczaj pomi?dzy 10-15% powoduje, ?e jest on u?ywany przy produkcji syropów owocowych. Jednak g?ównym kierunkiem produkcji moszczu jest jego wykorzystanie w produkcji winiarskiej. Czas, który up?ywa od wytworzenia moszczu do jego filtracji jest bardzo wa?ny, poniewa? w tym w?a?nie czasie z miazgi przedost...

Nowa linia produktów - Jan Okowita Poleca

Mamy zaszczyt zaprezentowa? Pa?stwu now? lini? produktów sygnowanych logiem Jana Okowity. Dzi?ki zebranemu do?wiadczeniu oraz wielu opiniom od naszych klientów byli?my wstanie sprosta? zadaniu i stworzy? cztery nowe dedykowane produkty do produkcji domowych trunków i spirytualiów.       ...

Jak zrobi? cydr z koncentratu - Poradnik

Przed nami sezon letni. ?adna pogoda, wi?cej wolnego czasu zach?ca nas  do wspólnych spotka? z rodzin? i przyjació?mi, podczas których nie mo?e zabrakn?? orze?wiaj?cego napitku jakim jest cydr. Cydr to lekki alkoholowy napój (najcz??ciej musuj?cy) który zazwyczaj powstaje z jab?ek (cho? bywa te? z gruszek, truskawek, itp). Domowa produkcja tego trunku jest niezwykle prosta i jak sami zaraz zobaczycie nie wymaga specjalnego wysi?ku. Tak wi?c zaczynajmy! Pierwszym krokiem jest zakupienie kilku niezb?dnych rzeczy które s? niezb?dne do domowej produkcji cydru z koncentratu. Potrzebujemy: ...

Nasze domowe prywatne winobranie 2016

Ciep?y wrzesie? przyspieszy? dojrzewanie naszych winogron i w obawie przed szpakami, które ju? zacz??y ciekawie przygl?da? si? owocom postanowili?my zebra? je wcze?niej ni? zazwyczaj. Oczywi?cie najlepiej to zrobi? po pierwszych przymrozkach, ale z powodu zagro?enia atakiem ptaków nie ryzykowali?my. Winogrona dosy? s?abo przetrzyma?y zim?, zbiór nie by? obfity ale za to ekologiczny, gdy? nie stosujemy ?adnych ?rodków chemi...